Arhiva časopisa Međunarodni problemi


Međunarodni problemi Vol. 62 No. 1/2010

Sadržaj

POTENCIJALNA HEGEMONIJA IRANA MEĐU ISLAMSKIM ZEMLJAMA PROIZVOĐAČIMA NAFTE – IMPLIKACIJE ZA GEOPOLITIKU NAFTE
James LEIGH, Predrag VUKOVIĆ
Međunarodni problemi, 2010 62(1):7-36
Sažetak ▼
Poslednjih decenija snabdevanje naftom u svetu sve više je u rukama islamskih zemalja oko Persijskog zaliva. Činjenica da se u ovim zemljama beleži visok nivo proizvodnje i da one poseduju najveći udeo u svetskim rezervama nafte, mogla bi da bude od veoma velike važnosti. Ova „naftna sila” bi mogla da dovede do određenih strategijskih geopolitičkih promena ukoliko se nafta koristi kao ekonomsko i političko oružje. Sasvim je moguće da apokaliptično obraćanje militantnog islamizma koji dolazi iz Irana poveže šiite i sunite u regionu u težnji da se stvori svetski islamski „kalifat”. To bi moglo da dovede do nove trojne podele supersila od kojih bi jednu činio blok islamskih zalivskih zemalja bogatih naftom. Druge dve supersile bi se borile da održe uvoz nafte iz islamskih zemalja proizvođača nafte koje bi mogle da podpadnu pod dominaciju Irana.
MEĐUNARODNA KONVENCIJA O ZAŠTITI SVIH LICA OD PRISILNOG NESTANKA
Tatjana MILIĆ
Međunarodni problemi, 2010 62(1):37-64
Sažetak ▼
Usvajanje Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnog nestanka predstavlja uspeh posle decenijske borbe protiv nekažnjivosti ovog strašnog zločina. U ovom članku autor analizira odredbe Konvencije i razmatra problematična pitanja koja zahtevaju preispitivanje optimističnog raspoloženja koje je prevladalo povodom usvajanja ovog dokumenta. U prvom delu predstavljen je problem prisilnih nestanaka. U drugom delu dat je istorijski prikaz pravnog regulisanja ovog problema. Ključni segmenti Konvencije analiziraju se u trećem delu rada, a u poslednjem, četvrtom, delu autor je nastojao da razmotri perspektivu primene odredbi Konvencije.
UTICAJ TRANZICIONIH I STRUKTURNIH REFORMI NA STANJE UNUTRAŠNJEG LEGITIMITETA I STRUKTURE VREDNOSTI
Aleksandar FATIĆ
Međunarodni problemi, 2010 62(1):65-78
Sažetak ▼
Autor se bavi ispitivanjem mogućnosti da se političke tranzicije sagledaju sa tačke gledišta kapaciteta za kolektivnu akciju, te da se uzročno raščlanjena motivacija za kolektivnu akciju i njena javna artikulacija upotrebe kao metodološki pristup koji, kao dominantan u savremenoj nauci o političkim sistemima, može zameniti tradicionalni kvantitativno-komparativni metod kojim se analiziraju svi pojedinačni aspekti tranzicije. Autor argumentiše da kapacitet sistema za pro-aktivnu kolektivnu akciju korelira sa stepenom unutrašnje legitimacije, zasnovanom na tranzicionom sistemu vrednosti, te da je ova pro-aktivna motivacija u direktno proporcionalnom odnosu sa odsustvom strukturnog nasilja u društvu.
MALE I SREDNJE ZEMLJE U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA I U EVROPSKOJ UNIJI
Duško LOPANDIĆ
Međunarodni problemi, 2010 62(1):79-112
Sažetak ▼
Autor analizira promenjenu ulogu malih i srednjih zemalja u međunarodnom sistemu. Iako veličina i potencijali zemlje ne podrazumevju automatski i veći međunarodni uticaj, osnovni kriterij moći u međunarodnom sistemu ostaje vojna i ekonomska sila. Sa pobedom Vilsonovih principa i stvaranjem UN relativni položaj manjih i srednjih zemalja se poboljšao. Položaj manjih i srednjih država je povoljniji u situaciji kada one čine deo čvrstim pravilima definisanog saveza, koji im pruža mogućnost korišćenja dodatnih instrumenata međunarodnog uticaja. Evropska unija je tako pružila mogućnost za izraženiju ulogu manjih zemalja. Autor je u ovom smislu identifikovao šest institucionalnih mehanizama kojima se pojačava uloga manjih zemalja, kao što su: karakter pravnog sistema EU, efekat „saveza”, funkcionisanje pojedinih organa EU, način glasanja u Savetu EU, način formiranja politika EU, kao i proces „evropeizacije”.
TERORISTIČKA PROPAGANDA I ULOGA MEDIJA
Aleksandar JAZIĆ
Međunarodni problemi, 2010 62(1):113-135
Sažetak ▼
Autor analizira osnovne elemente terorističke propagande i ciljeve koje terorističke grupe žele da ostvare putem izveštavanja masovnih medija o njihovim aktima. U propagadnom smislu teroristi nastoje da izvršenjem određenih akata ukažu na njihovo prisustvo, ciljeve i stavove. Svaki teroristički akt sprovodi se planirano da bi simbolika koju nosi u sebi bila jasna i ukazala na stavove terorista o određenom političkom pitanju. Da bi teroristički akt u propagandom smislu bio uspešan neophodno je dugoročno planiranje, pa teroristi u tu svrhu koriste određene strategije i taktike. Informisanost javnog mnjenja određene zemlje o izvršenom terorističkom aktu je osnovni cilj terorističkih grupa, pa one nastoje da svojim aktima pre svega privuku pažnju masovnih medija. U informativnom smislu najbolja odbrana od terorizma je saradnja vladajućih struktura i medija na polju razmene informacija, ali i veća angažovanost medija u oblasti javne diplomatije.
UTICAJ GLOBALIZACIJE POSLOVANJA NA PRIVREDNI SISTEM SRBIJE
Dobrica VESIĆ
Međunarodni problemi, 2010 62(1):136-164
Sažetak ▼
Promene sa kojima se suočavaju kompanije na početku ovog veka rezultat su uticaja više faktora. Prvi faktor je globalizacija – ogroman porast razmene i raspoloživost novih proizvoda i usluga, kao i dramatično povećanje mobilnosti inostranih investicija, kretanja ljudi i međunarodne konkurencije. Sledeći faktor je uticaj savremenih komunikacijskih tehnologija. Brze promene svih oblika tehnologije omogućavaju brz pristup brojnim načinima komunikacija, uz niske troškove, što vodi otvaranju tržišta potrošačima širom sveta. Ova dva faktora su uticala na promenu moći na tržištu, od proizvođača ka potrošaču ili krajnjem korisniku. U tom kontekstu, raspoloživost informacija u kompaniji, kao i određivanje globalnih marki proizvoda i usluga postaje fenomen globalnog tržišta.

Prikaz knjiga

THE FAT TAIL: THE POWER OF POLITICAL KNOWLEDGE FOR STRATEGIC INVESTING
Bojana PEROVIĆ
Međunarodni problemi, 2010 62(1):167-170
PRAVO U TAČKI ISČEZNUĆA: FILOZOFSKA ANALIZA MEĐUNARODNOG PRAVA
Marko NOVAKOVIĆ
Međunarodni problemi, 2010 62(1):171-174
LOGIKA IMPERIJE: NIKOLAS SPAJKMAN I SAVREMENA AMERIČKA GEOPOLITIKA
Miša ĐURKOVIĆ
Međunarodni problemi, 2010 62(1):175-177