Arhiva časopisa Međunarodni problemi


Međunarodni problemi Vol. 63 No. 4/2011

Sadržaj

NOVA SPOLJNOPOLITIČKA STRATEGIJA KINE I ZABRINUTOST RUSIJE
Alexander LUKIN
Međunarodni problemi, 2011 63(4):483-504
Sažetak ▼
Najnoviji trendovi u spoljnoj politici Pekinga postali su tema o kojoj se široko raspravlja u svetu. Ekonomski uspeh koji je Kina postigla tokom poslednjih deset godina doveo je do toga da ona zauzme asertiviniji pristup u svom odnosu sa spoljnim svetom. Ova promena se ispoljila u tvrđem pristupu odnosa Kine sa njenim partnerima, manjoj sklonosti ka kompromisu i naginjanju ka tome da se na spoljni pritisak odgovori većim pritiskom, na udarce spolja jačim udarcima. Nova kineska asertivnost se može razumeti. Uostalom, ona predstavlja samo prirodnu težnju novog, velikog i uspešnog režima koji aktivno nastoji da ostvari kineske interese. Istovremeno, tačno je da je uspešan ekonomski razvoj tokom poslednjih deset godina doveo do porasta nacionalizma među elitom. Ako naginjanje ka nacionalizmu preovlada u kineskoj spoljnoj politici susedi ove zemlje, uključujući Rusiju, moraće ozbiljno da preispitaju svoj pristup u odnosu na ovog rastućeg džina.
STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U BANKARSTVU REPUBLIKE SRBIJE: ISTRAŽIVANJE MOTIVA
Srđan MARINKOVIĆ ORCID iD icon, Isidora LJUMOVIĆ, Aleksandar ŽIVKOVIĆ
Međunarodni problemi, 2011 63(4):505-535
Sažetak ▼
Istraživanjem smo pokušali da utvrdimo relativni značaj razmatranih motiva za ulazak stranih banaka na tržište Srbije, ali i promene koje su usledile u bankarskom sektoru Srbije, pre svega sa aspekta uticaja na stepen konkurencije. U tu svrhu korišćen je anketni metod sa pitanjima formulisanim na osnovu rezultata brojnih teorijsko-empirijskih istraživanja sprovedenih u oblasti istraživanja motiva SDI u bankarstvu. Jedan od ciljeva ovog istraživanja je da se uspostavi veza između teorija koje objašnjavaju determinante i motive SDI u bankarstvu i ostalim ekonomskim delatnostima, utvrde zajednička obeležja, specifičnosti i rafinira istraživačka sistematika.
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVOSUĐE – IZMEĐU PRAVA, PRAVDE, POMIRENJA I PRAVA ŽRTAVA –
Dragan JOVAŠEVIĆ
Međunarodni problemi, 2011 63(4):536-566
Sažetak ▼
Međunarodna zajednica je predviđala od najstarijih vremena, pa sve do današnjih dana različite oblike saradnje u cilju krivičnog progona i kažnjavanja učinilaca najtežih međunarodnih krivičnih dela kojima se na najteži, najgrublji način krše pravila međunarodnog prava i povređuju ili ugrožavanju čovečnost i druga dobra zaštićena međunarodnim sistemom pravnih propisa. Među tim oblicima saradnje najznačajniji je onaj vid koji se sastoji u ustanovljenju i delovanju međunarodnih krivičnih sudova koji u interesu pravde, u ime civilizovanog dela čovečanstva ili prosvećenih naroda vode krivični postupak i izriču kazne i druge krivične sankcije učiniocima međunarodnih krivičnih dela. Postoji više vrsta međunarodnih sudskih organa, različite pravne prirode i trajanja o čijim karakteristikama, ulozi i organizaciji govori ovaj rad sa teorijskog i praktičnog aspekta.
EKOLOŠKA POLITIKA EU I NJEN KRIVIČNO-PRAVNI OKVIR
Željko Đ. BJELAJAC, Dragan DAŠIĆ, Milovan SPASOVIĆ
Međunarodni problemi, 2011 63(4):567-582
Sažetak ▼
Čovek je svojim delovanjem u stremljenju ka kvalitetnijim uslovima zivota, naročito poslednjih decenija, ugrozio prirodno okruženje, narušavajući večitu uzajamnu, harmoničnu i zavisnu povezanost, odnosno ravnotežu koja je vladala u živom svetu, učinivši i sopstveni opstanak neizvesnim. Značaj zaštite životne sredine kao dobra od opšteg interesa, ugrađen je u temeljne odrednice politike Evropske unije, što koincidira sa trendom izražene ekološke svesti na globalnom nivou. Zaštita životne sredine putem krivičnog prava odgovor je na ekspanziju ekološkog kriminala kojim se nanosi značajna šteta životnoj sredini i zdravlju ljudi.
PROBLEM NAGORNO KARABAH U SVETLU BILATERALNIH ODNOSA ČLANICA MINSK GRUPE OEBS-A
Međunarodni problemi, 2011 63(4):583-612
Sažetak ▼
U radu će biti reči o sukobu Jermenije i Azerbejdžana u vezi sa teritorijom Nagorno Karabah, kao i o mnogim pokušajima da taj sukob dobije konačno rešenje. Rat između Jermenije i Azerbejdžana oko teritorije Nagorno Karabaha je okončan sporazumom o prekidu vatre pod okriljem Minsk grupe OEBS-a, koja je dobila mandat za pronalaženje konačnog rešenja za ovaj problem. Ovaj proces traje već godinama, ali do rešenja se još nije došlo. Evropska unija poslednjih godina pokušava da smanji zavisnost od ruskog prirodnog gasa i da se orijentiše na nove snabdevače, pre svega iz regiona Južnog Kavkaza. Zapad je trenutno zainteresovan za rešavanje sukoba na Južnom Kavkazu zbog svojih ekonomskih i političkih interesa u regionu i činjenice da ovi sukobi predstavljaju rizik za investicije. Autori u radu iznose i stavove zainteresovanih strana u rešavanju problema Nagorno Karabaha i analizirati njihove interese u pokušaju da predvide moguća konačna rešenja ovoga sukoba.

Prikaz knjige

MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE
Stevan RAPAIĆ
Međunarodni problemi, 2011 63(4):613-615
RECOGNIZING STATES – INTERNATIONAL SOCIETY & THE ESTABLISHMENT OF NEW STATES SINCE 1776
Marko NOVAKOVIĆ
Međunarodni problemi, 2011 63(4):616-618
DEVELOPMENT POTENTIALS OF FOREGIN DIRECT INVESTMENT: INTERNATIONAL EXPERIENCES
Anđela STOJANOVIĆ
Međunarodni problemi, 2011 63(4):619-621