UDK 330.101:553.98](55)
Biblid: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 1, str. 7-36
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Dec 2009
Prihvaćeno: 15 Jan 2010

POTENCIJALNA HEGEMONIJA IRANA MEĐU ISLAMSKIM ZEMLJAMA PROIZVOĐAČIMA NAFTE – IMPLIKACIJE ZA GEOPOLITIKU NAFTE

LEIGH James (Prof. Dr. James Leigh, Professor at the University of Nicosia), leigh.j@unic.ac.cy
VUKOVIĆ Predrag (Predrag Vuković, Research Assistant at the University of Nicosia), p_vukovic85@hotmail.com

Poslednjih decenija snabdevanje naftom u svetu sve više je u rukama islamskih zemalja oko Persijskog zaliva. Činjenica da se u ovim zemljama beleži visok nivo proizvodnje i da one poseduju najveći udeo u svetskim rezervama nafte, mogla bi da bude od veoma velike važnosti. Ova „naftna sila” bi mogla da dovede do određenih strategijskih geopolitičkih promena ukoliko se nafta koristi kao ekonomsko i političko oružje. Sasvim je moguće da apokaliptično obraćanje militantnog islamizma koji dolazi iz Irana poveže šiite i sunite u regionu u težnji da se stvori svetski islamski „kalifat”. To bi moglo da dovede do nove trojne podele supersila od kojih bi jednu činio blok islamskih zalivskih zemalja bogatih naftom. Druge dve supersile bi se borile da održe uvoz nafte iz islamskih zemalja proizvođača nafte koje bi mogle da podpadnu pod dominaciju Irana.

Ključne reči: Iran, islamizam, šiiti, suniti, nafta, Persijski zaliv, OPEC, geopolitika, nuklearno oružje, sukob civilizacija