UDK 330.356(439+470+497.11)
Biblid: 0025-8555, MP, 62(2010)
Vol. 62, No 2, str. 195-238
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Apr 2010
Prihvaćeno: 15 May 2010

FAKTORI I PROBLEMI PRIVREDNOG RASTA U MAĐARSKOJ, RUSIJI I SRBIJI

SIMON Jr. György (Dr. György Simon Jr., independent researcher, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest), simon@econ.core.hu

U ovoj studiji se analiziraju glavne karakteristike mehanizma rasta u tri ekonomije u tranziciji – Mađarskoj, Rusiji i Srbiji. Autor istražuje osnovne unutrašnje i međunarodne činioce koji su uticali na dugoročni rast privreda u ovim zemljama od početka 1960-ih godina do sadašnje globalne krize. Gde god je to bilo moguće, autor je činio upoređenja između pretranzicionog i tranzicionog perioda. Primenjujući modele matematičke ekonomije, on je izveo ekonometričko istraživanje za potvrđivanje svoje hipoteze o sistemskom efektu tržišnih reformi. Autor naglašava da je dosledno sprovođene tržišne reforme u sprezi sa ekonomskom politikom orijentisanom na rast može suštinski doprineti postizanju bolje performanse.

Ključne reči: Ekonomije u tranziciji, privredni rast, glavni određujući faktori, komparativna analiza, Mađarska, Rusija, Srbija