UDK 342.57
Biblid: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 2, str. 276-313
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Mar 2010
Prihvaćeno: 15 Apr 2010

PRAVO NA SAMOOPREDELJENJE NARODA

BURSAĆ Slobodanka (Slobodanka Bursać, saradnik u nastavi, Megatrend univerzitet), boba983@yahoo.com

Uzimajući kao kriterijum mesto na kome se pravo na samoopredeljenje naroda ostvaruje, autor vrši njegovu podelu na spoljno i unutrašnje, a u odnosu na sferu društvenog života na političko, ekonomsko i kulturno. Dok pravo na samoopredeljenje nesumnjivo pripada narodima, priznavanje ovog prava drugim grupama kao što su domorodački narodi i manjine zahteva dublju analizu. Autor definiše pojam nosilaca prava na samoopredeljenje, nužno uključujući element teritorije, pri čemu analizira dva pojma koja su vezana za ovo pravo – princip uti possidetis i zaštitnu klauzulu.

Ključne reči: pravo na samoopredeljenje, narod, princip uti possidetis iuris, zaštitna klauzula, manjine, domorodački narodi