UDK 339.92:165.5
Biblid: 0025-8555, MP, 62(2010)
Vol. 62, No 2, str. 314-328
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 May 2010
Prihvaćeno: 15 Jun 2010

USVAJANJE NOVIH ZNANJA KAO FAKTOR MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI

ANTEVSKI Miroslav (Dr Miroslav Antevski, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

Rad se bavi problemom usvajanja novih znanja kao ključnim faktorom razvoja i međunarodne konkurentnosti. Razlike među zemljama u nivou BDP u velikoj meri su uzrokovane razlikama u nivoima tehnološkog razvoja i stepenu produktivnosti. Sektori istraživanja i razvoja i inovativna aktivnost se javljaju kao ključne determinante rasta produktivnosti, a time i međunarodne konkurentnosti nacija. Međunarodna difuzija znanja je važan doprinos inovacijama u nacionalnoj državi. Različiti kanali difuzije znanja imaju različite razvojne potencijale za zemlju domaćina. Smatra se da su SDI i investicije transnacionalnih korporacija veliki potencijalni izvor novih tehnologija i znanja za zemlje domaćine. Što je više tehnologija doneseno u zemlju domaćina, veći je opseg za prelivanje tehnologija i znanja. Takvi efekti mogu biti značajni, ali oni u velikoj meri zavise od sposobnosti zemalja domaćina da prihvate i usvoje raspoložive tehnologije i znanja.

Ključne reči: difuzija tehnologije, prelivanje, inovacije, znanje, produktivnost, konkurentnost