UDK 341.73
Biblid: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 4, str. 641-677
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1004641S

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Oct 2010
Prihvaćeno: 15 Nov 2010

DA LI JE DIPLOMATIJA DANAS ODRŽIVA?

STEFANOVIĆ-ŠTAMBUK Jelica (Prof. dr Jelica Stefanović-Štambuk, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu), vzorin@gmail.com

Istraživanje pitanja održivosti diplomatije danas polazno je pretpostavilo da diplomatija nije vlasništvo države. Oslanjanjem na potvrđena znanja da je diplomatija oduvek bila svojina svake društvene ličnosti i svakog društva prvo je preduzeto sabiranje pokazatelja i nalaza zašto se danas diplomatija ne može staviti na listu takozvanih „neodrživih vrsta”, kao što ne može ni država, jedan od njenih teritorijalnih suverenih preduzetnika. Pregled teorijske građe o uslovima održivosti diplomatije saopšten je u drugom delu rada. Treći deo posvećen je vraćanju razumevanja današnje diplomatije u njeno stvarno ležište društvenog preduzetništva i društvene moći. Zaključna razmatranja svode nalaz da novi oblici diplomatskog delovanja različitih preduzetnika građanskog i trgovačkog društva kao neteritorijalnih suverena globalne vladavine ne samo što čine diplomatiju održivom, nego povlače i promenu ukorenjenog mišljenja strukture organizacije sporazumnog upravljanja globalnim poslovima.

Ključne reči: diplomatija, diplomatska teorija, vladavina, društveno preduzetništvo, društvena moć, država, međunarodno organizovanje, neteritorijalni suvereni, nevladine organizacije, Internet vladavina