UDK 355.43(497+560)
Biblid: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 4, str. 691-714
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1004691J

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Sep 2010
Prihvaćeno: 15 Oct 2010

ZAPADNI BALKAN U PROJEKCIJI „TURSKE STRATEŠKE VIZIJE“

JEFTIĆ-ŠARČEVIĆ Nevenka (Dr Nevenka Jeftić-Šarčević, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politika i privredu, Beograd), jeftic@diplomacy.bg.ac.rs

U Turskoj su u toku promene na unutrašnjem i spoljnopolitičkom planu. Dovedeno je u pitanje sekularno ustrojstvo turske države. Usledio je proces revitalizacije i afirmacije islamske tradicije Turske. Izrađen je državni projekat „Turska strateška vizija 2023“. Projekat predviđa povećanje moći Turske od regionalne sile ka globalnom akteru. To zahteva radikalne promene spoljne politike. Pored islamskog faktora, planovi Turske zasnovani su na geopolitičkoj poziciji Turske, koja sebe vidi kao najveće čvorište energetskih tokova i kao buduće središte tri kontinenta: Afrike, Azije i Evrope. Jedan od koraka na putu promena predstavlja proces desekuritizacije i sekuritizacije koji uvodi revitalizaciju verskog faktora. Radikalne promene turske spoljne politike prema svetu uključuju i Zapadni Balkan kao jedan od prioriteta bliskog okruženja.

Ključne reči: Turska strateška vizija, turski projekat „Strateška dubina“, Turska i Zapadni Balkan, saradnja Turske i Srbije