UDK 336.76(4)
Biblid: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 1, str. 7-23
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1101007K

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jan 2011
Prihvaćeno: 15 Feb 2011

EVROPSKO ODBRAMBENO TRŽIŠTE U NASTAJANJU

KORAĆ Srđan (Srđan Korać, istraživač-saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), srdjan@diplomacy.bg.ac.rs
BULATOVIĆ Aleksandra (Aleksandra Bulatović, istraživač-saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd), abulatovic@sezampro.rs

Rad analizira perspektivu izgradnje zajedničkog tržišta Evropske unije u oblasti vojnog naoružanja i opreme i to sa stanovišta privrednih efekata, uspostavljanja institucionalnog okvira i unapređenja vojnih kapaciteta Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike. Proces stvaranja jedinstvenog tržišta roba i usluga zaobišao je vojnu industriju kao neprikosnoveno polje u nadležnosti nacionalnih vlasti zemalja članica, pa usled njene rascepkanosti EU postepeno gubi konkurentsku sposobnost na globalnom tržištu. Utoliko važan korak napred predstavlja uspostavljanje Evropskog tržišta vojnog naoružanja i opreme kao dobrovoljnog i pravno neobavezujućeg međuvladinog režima, i Kodeksa ponašanja u vojnim nabavkama kao dokumenta koji predviđa osnovna načela funkcionisanja liberalizovanih vojnih nabavki. Autori zaključuju da se uvođenjem međuvladinog režima vojnih nabavki otvara perspektiva za ostvarenje ušteda u nacionalnim budžetima, jačanje konkurentnosti vojne industrije članica EU na globalnom tržištu i za izgradnju respektabilnih vojnih kapaciteta za Zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku.

Ključne reči: vojne nabavke, odbrambena industrija, Kodeks EU za vojne nabavke, Evropsko tržište vojnog naoružanja i opreme, Evropska odbrambena agencija, Evropska/Zajednička odbrambena i bezbednosna politika