UDK 339.786.2(497.11)
Biblid: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 1, str. 160-181
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1101160H

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jan 2011
Prihvaćeno: 15 Feb 2011

UTICAJ ZADUŽIVANJA SRBIJE KOD MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA NA STANJE NJENE PRIVREDE

HRUSTIĆ Hasiba (Prof. dr Hasiba Hrustić, naučni savetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), polinfay@yahoo.com

Povećanje spoljnog zaduživanja je bio glavni pokretač privrednog rasta u Srbiji poslednjih godina. Istovremeno, sa privrednim rastom srpska privreda je postala opterećena spoljnotrgovinskim deficitom i problemima u otplati duga. Kao rezultat rastućeg zaduživanja spoljni dug je na kraju 2009. godine iznosio 22,7 mlrd evra. Srbija je bila oštro pogođena Svetskom ekonomskom krizom tako da je u uslovima pada privredne aktivnosti, priliva doznaka građana iz inostranstva i stranih direktnih investicija došlo do problema u servisiranju spoljnog duga. Zato je bila prinuđena da početkom 2009. godine dogovori standby aranžman sa MMF, za jačanje deviznih rezervi i podršku strukturnim reformama. Inače, Srbija konstruktivno i aktivno sarađuje sa najvažnijim međunarodnim finansijskim institucijama, koje imaju važnu ulogu u razvoju srpske privrede i u procesu ispunjavanja uslova za članstvo u EU.

Ključne reči: spoljni dug, ekonomski rast, deficit tekućeg računa, međunarodne finansijske organizacije