UDK 347.471
Biblid: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 2, str. 237-259
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1102237P

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 May 2011
Prihvaćeno: 15 Jun 2011

KONKURENTSKE PREDNOSTI MULTINACIONALNIH KOMPANIJA – PREGLED TEORETSKIH PRISTUPA

PESALJ Biljana (Dr Biljana Pesalj, Assistant, Faculty of Economics, University of Belgrade), biljana.pesalj@gmail.com

Prema teorijama multinacionalnih kompanija (MNK) zasnovanim na znanju i na mreži osnovni izvor konkurentskih prednosti MNK je kreiranje i transfer znanja unutra sistema MNK. Procesi kreiranja i transfera znanja ekstenzivno su obrađeni u literaturi. Međutim, pojedini aspekti su još uvek nedovoljno razvijeni, kao što su na primer mehanizmi kontrole i organizacije kao mikro osnovne savremenih teorija o MNK. Ovaj rad ima za cilj da pruži pregled literature savremenih teorijskih pristupa u razmatranju konkurentskih prednosti MNK, s stanovišta upravljanja preduzećem. Primenljivost ovih koncepata se dalje razmatra u slučaju filijala MNK koje posluju u tranzicionim ekonomijama, s ciljem pružanja smernica za buduća empirijska istraživanja.

Ključne reči: multinacionalne kompanije, teorija zasnovana na znanju, teorija zasnovana na mreži, tranzicione ekonomije