UDK 338.124.4
Biblid: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 2, str. 297-319
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1102297D

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 May 2011
Prihvaćeno: 15 Jun 2011

MAĐARSKA: ORBANOV NETIPIČNI POKUŠAJ IZLASKA IZ KRIZE

ĐURKOVIĆ Miša (Dr Miša Đurković, viši naučni saradnik, Institut za evropske studije, Beograd), mdjurkov@gmail.com

Članak se bavi političkom i ekonomskom situacijom u Mađarskoj u poslednjih nekoliko godina. Autor najpre ukazuje na uzroke opadanja uticaja prethodne socijalističke vlade i teškog poraza socijalista na izborima održanih 2010, te uspeha desničarske partije Fides na tim izborima. Po osvajanju vlasti nova vlada Viktora Orbana počela je ubrzanim tempom da ostvaruje predizborni program Fidesa, koji je duže vreme pripremao u doba svog opozicionog statusa. Autor smatra da je taj program netipičan, veoma radikalan, i po mnogo čemu jedinstven u današnjoj Evropi. On dalje naglašava da su za samo godinu dana od Fidesove pobede Vlada i Parlament usvojili niz zakona, novi ustav i paket rizičnih ekonomskih mera koje bi trebalo da dovedu do temeljne reforme privrede. Autor posebno naglašava da je Vlada prekinula pregovore sa MMF, donela odluku da odbaci njegove preporuke i da sopstvenim idejama pokuša da izvuče državu iz prezaduženosti.

Ključne reči: Mađarska, Fides, Viktor Orban, identitet, privreda, Ustav