UDK 341.24:628.1.033
Biblid: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 3, str. 359-391
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1103359O

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Aug 2011
Prihvaćeno: 15 Sep 2011

PRIMENA HEGEMONIJE U REŠAVANJU MEĐUNARODNIH SPOROVA OKO RESURSA PIJAĆE VODE

OSTOJIĆ Gavrilo (Mr Gavrilo Ostojić, istraživač saradnik, Vojska Srbije, Beograd), ostojicgavrilo@gmail.com
BLAGOJEVIĆ Marija (Mr Marija Blagojević, istraživač saradnik, Kriminalističkopolicijska Akademija, Beograd), marija.blagojevic@kpa.edu.r

Resursi pijaće vode predstavljaju obnovljiv ali ograničen prirodni resurs koji je neravnomerno raspoređen na Planeti. Nagli razvoj ljudskog društva, pogotovo od početka prošlog veka, imao je za posledicu uvećanu potrošnju vode u poljoprivredi, industriji i u urbanim sredinama. Zagađenje životne sredine, nus produktima čovekovog rada i klimatske promene, koje su izražene u poslednjim decenijama, dovele su do toga da voda postane deficitaran resurs na globalnom nivou. Težnja da se ostvari dominacija nad oskudnim resursima pijaće vode, pogotovo u aridnim i subaridnim regionima, imalo je za posledicu uvećan broj međunarodnih sporova, koji su se u određenom broju slučajeva rešavali nametanjem posebnih uslova, diktiranih od strane ekonomski razvijenih i moćnijih država u sporu. U radu je posebno naglašeno stanje resursa pijaće vode u svetu, razvoju međunarodnog vodnog prava u rešavanju međunarodnih sporova i predstavljeni su najznačajniji primeri korišćenja hegemonije u rešavanju sporova.

Ključne reči: hegemonija, resursi pijaće vode, konflikti i međunarodni sporovi