UDK 502/504
Biblid: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 3, str. 449-465
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1103449V

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Aug 2011
Prihvaćeno: 15 Sep 2011

PRAVO NA EKOLOŠKU INFORMACIJU KAO TEHNIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

VUČIĆ Mihajlo (Mihajlo Vučić, research assistant at the Institute of International Politics and Economics), mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs

Analizirajući pravne tekstove i sudsku praksu autor je u ovom ogledu pokušao da ustanovi kako se pravo na ekološku informaciju može koristiti kao tehnika zaštite životne sredine, imajući u vidu mnoge mogućnosti koje odredbe ovog prava daju celokupnom ljudskom društvu. I pored očiglednih preimućstava, izuzeci od opšteg pravila o slobodnom pristupu informacijama su definisani veoma široko, i budući brojni, otvaraju vrata javnim vlastima da ih zloupotrebe i time ponište svaki pozitivni efekat ovog prava. Stoga, pristup pravdi je nezamenljivo komplementarno pravo pristupu informacijama. Ono služi kao lek za pomenute zloupotrebe. Situacija u pravnom sistemu Republike Srbije ne daje dovoljno uvida u efektivnost upotrebe ovog prava u svrhu zaštite životne sredine, ali važno je da osnovni pravni dokumenti koji se odnose na pristup informacijama o životnoj sredini čine dobru osnovu na kojoj bi se u budućnosti mogao stvoriti efektivan sistem zaštite.

Ključne reči: životna sredina, informacije, pravo pristupa, učešće javnosti, pravda