UDK 321.02 (571)’’2012’’
Biblid: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 1, str. 7-33
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1201007R

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Dec 2011
Prihvaćeno: 15 Jan 2012

MEDVED I SVET: PROJEKCIJE RUSKE POLITIKE POSLE PUTINOVOG POVRATKA U KREMLJ 2012

RUKAVISHNIKOV Vladimir (Prof. Vladimir Rukavishnikov, Moscow, Russia, is currently an independent expert consultant), rukavish@hotmail.com

U članku autor govori o projekcijama ruske politike posle povratka Vladimira Putina u Kremlj 2012. Pažnja je usmerena na pitanja bezbednosne i spoljne politike. Autor ih razmatra zajedno sa pitanjima vezanim za unutrašnju politiku. U delu članka se istražuje kako predloženo povećanje sredstava za vojne potrebe utiče na rusko društvo, državnu politiku u celini, kao i na druga relevantna pitanja. Autor insistira na tome da povećanje/smanjenje temperature na relaciji SAD-Rusija i Rusija-EU teško da može da bude samo briga Rusije.

Ključne reči: Rusija, Putin, bezbednosna i spoljna politika, projekcija