UDK 316.324 (497)
Biblid: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 1, str. 67-81
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1201067B

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jan 2012
Prihvaćeno: 15 Feb 2012

KONKURENTNOST BALKANSKIH ZEMALJA U SPOLJNOJ TRGOVINI U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

BOŽIĆ MILJKOVIĆ Ivana (Dr Ivana Božić Miljković, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad), ibozic@useens.net

Razvoj međunarodne trgovine u svetskim razmerama, u uslovima globalizacije, više nego ikad u ekonomskoj istoriji, naglašava problematiku konkurentnosti zemalja i preduzeća u spoljnoj trgovini. Sa podizanjem stepena liberalizacije spoljne trgovine u svetskim razmerama, konkurentnost predstavlja veoma važan faktor od koga zavise rezultati u toj trgovini i, adekvatno tome, ostvarivanjе razvojnih i stabilizacionih ciljeva privrede. Konkurentnost u međunarodnoj trgovini je složena kategorija na koju utiču faktori ekonomske i neekonomske prirode. Balkanske zemlje, pojedinačno i zajedno, kroz različite oblike regionalnog ekonomskog povezivanja i ekonomske saradnje, nastoje da svojoj konkurentnosti u spoljnoj trgovini pristupe na način koji će im obezbediti viši nivo te konkurentnosti. Aktivnosti te vrste i tog sadržaja treba da izmene njihov relativno nepovoljan položaj u međunarodnoj trgovini i poboljšaju stanje u njihovom spoljnotrgovinskom i platnom bilansu. U nastojanjima da što brže i efikasnije reše problem konkurentnosti u spoljnoj trgovini, balkanske zemlje se susreću sa brojnim problemima ekonomske i neekonomske prirode koji stoje na putu dostizanju konačnog cilja.

Ključne reči: konkurentnost, Balkan, globalizacija, spoljna trgovina, liberalizacija