UDK 340.122:005.574
Biblid: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 1, str. 82-102
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1201082M

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jan 2012
Prihvaćeno: 15 Feb 2012

ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG NESAVESNOG VOĐENJA PREGOVORA – UPOREDNO-PRAVNI PRIKAZ

MANIĆ Samir (Samir Manić, asistent na Državnom univerziteta u Novom Pazaru), manicsamir@hotmail.com

Autor ovog rada analizira regulativu instituta odgovornosti za nesavesno vođenje pregovora u normativnim aktima pojedinih zemalja EU i Balkana. Predmet analize su i pravila ponašanja strana tokom pregovora koja su stvarana kroz sudsku praksu i teoriju Švajcarske, Nemačke, Francuske i Mađarske. Analizom su obuhvaćena i pravila najznačajnijih međunarodnih sekundarnih izvora ugovornog prava: Principima evropskog ugovornog prava (PECL) i Zajedničkog pojmovnog okvira (DCFR). Zbog posebne uloge u regulisanju predugovornih odnosa u radu je posvećena značajna pažnja načelu savesnosti i poštenja.

Ključne reči: odgovornost za nesavesno vođenje pregovora, predugovorna odgovornost, savesnost i poštenje