UDK 338.23:336.748.12(498)
Biblid: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 2, str. 131-143
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1202131B

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 May 2012
Prihvaćeno: 15 Jun 2012

PREDVIĐANJE INFLACIJE U RUMUNIJI U CILJU UNAPREĐENJA MONETARNE POLITIKE

BRATU Mihaela (Mihaela Bratu, PhD student, Faculty of Cybernetics, Statistics and Economic Informatics, Academy of Economic Studies, Bucharest), mihaela_mb1@yahoo.com

Zasnovano na podacima o inflatornim predviđanjima koje tromesečno dostavlja Nacionalna banka Rumunije intervali predviđanja su određeni korišćenjem metoda istorijskih grešaka u predviđanju. Intervali predviđanja su određeni uzimajući u obzir činjenicu da se serije grešaka u predviđanju u proseku kreću od nule do standardnog odstupanja koje je jednako korenu srednje kvadratne greške (RMSE – root mean squared error), a što odgovara istorijskim greškama u predviđanju. Autorka je uvela kao meru ekonomskog stanja indikator – relativno odstupanje pojave u odnosu na određeni period naspram odstupanja u odnosu na ceo vremenski vidokrug. Što se tiče Rumunije, kada stope inflacije prate autoregresivni model (AR (1) autorka je poboljšala tehniku određivanja intervala predviđanja uzimajući u obzir stanje u ekonomiji za svaki period za koji postoje podaci. Ona zaključuje da je neophodno odrediti intervale predviđanja kako bi se utvrdila mera neizvesnosti predviđanja.

Ključne reči: neizvestnost, inflacija, relativno odstupanje intervala predviđanja, istorijske greške u predviđanju, koren srednje kvadratne greške (RMSE)