UDK 327.56:061.1
Biblid: 0025–8555, 64(2012)
Vol. 64, No 3, str. 275-302
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1203275T

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jul 2012
Prihvaćeno: 15 Aug 2012

PUT ZA REŠAVANJE SUKOBA – UPOREDNA ANALIZA ZAMRZNUTIH SUKOBA NA PROSTORU OEBS

TRAPARA Vladimir (Vladimir Trapara, istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs
JONČIĆ Miloš (Istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd), mjoncic@diplomacy.bg.ac.rs

U ovom radu autori uporedno analiziraju zamrznute sukobe na području OEBS, sa ciljem da utvrde specifičnosti puta za njihovo rešavanje. Naglasak je na postsovjetskim sukobima, dok se Kosovo i Kipar obrađuju kao pomoćni slučajevi. Za definiciju zamrznutog sukoba presudan je nesklad između pravnog i faktičkog stanja u pogledu teritorijalnih promena koje su nastupile kao posledica oružanog sukoba. Otuda je međunarodno–pravni aspekt ujedno i najvažniji u razmatranju mogućnosti za rešavanje ovih sukoba. Ostali u radu analizirani aspekti su: bezbednosni, energetski, ekonomski i demokratski. Zaključak koji se nameće kao zajednički u analizi svakog od ovih aspekata je da su SAD i Rusija ključni akteri koji utiču na rešavanje pomenutih zamrznutih sukoba, te da će u odsustvu njihove saglasnosti ovi dugoročno ostati zamrznuti.

Ključne reči: zamrznuti sukobi, OEBS, postsovjetski prostor, Pridnjestrovlje, Abhazija, Južna Osetija, Kosovo, Kipar, Sjedinjene Države, Rusija