UDK 620.9.001.6:061.1
Biblid: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 3, str. 339-358
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1203339R

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jul 2012
Prihvaćeno: 15 Aug 2012

ODRŽIVI RAZVOJ KAO FAKTOR ENERGETSKE ZAVISNOSTI EVROPSKE UNIJE

RAPAIĆ Stevan (Stevan Rapaić MA, istraživač saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), stevan@diplomacy.bg.ac.rs

Osnovna teza od koje autor polazi u radu jeste da je Strategija održivog razvoja Evropske unije jedan od osnovnih dugoročnih instrumenata smanjenja energetske zavisnosti Evropske unije. U radu se daje prikaz ukupne potrošnje i proizvodnje energenata u Evropskoj uniji i njene energetske zavisnosti od uvoza prevashodno nafte i gasa. U želji da izađe u susret potrebama održivog razvoja, Evropska unija teži da smanji potrošnju sirove nafte, prirodnog gasa i čvrstih goriva, a da ujedno pospeši proizvodnju i potrošnju obnovljive energije, što bi dugoročno posmatrano doprinelo smanjenju uvoza fosilnih goriva i povećanju energetske efikasnosti. Uprkos brojnim merama u cilju ostvarenja održivog razvoja, sirova nafta i prirodni gas ostaju najznačajniji energenti u Evropskoj uniji, dok se njena ukupna energetska zavisnost povećala u proteklih deset godina.

Ključne reči: EU, energetska zavisnost, Strategija održivog razvoja EU, ekološka politika