UDK 22:726.54
Biblid: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 4, str. 425-441
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1204425J

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Sep 2012
Prihvaćeno: 15 Oct 2012

ISTOČNA PRAVOSLAVNA CRKVA I SAVREMENI RELIGIJSKI PROCESI U SVETU

JEVTIĆ Miroljub (Prof. dr Miroljub Jevtić, redovni profesor, Fakultet političkih nauka), jevticmiroljub@yahoo.com

Najveći deo hrišćanskog sveta danas je zahvaćen slabljenjem poštovanja pravila religijske prakse. Potpuno je suprotna situacija u zemljama dominantno pravoslavne tradicije. Posle rušenja komunizma došlo je do oživljavanja svih sloboda, pa i verskih. Tako je došlo do obnove pravoslavlja. To se posebno odrazilo na uticaj pravoslavne crkve na društvo. Tako danas npr. ruska i srpska pravoslavna crkva predstavljaju najpoštovanije institucije u Rusiji i Srbiji. Imajući u vidu slabljenje zapadnog hrišćanstva, obnova pravoslavne crkve predstavlja nadu za hrišćane da se i zapadno hrišćanstvo može obnoviti. Stoga značajne hrišćanske denominacije pokazuju veliki interese za uključivanje pravoslavnih u opšti hrišćanski projekat. To se posebno vidi u spoljnoj politici rimokatoličke crkve. Rimokatolička crkva uporno pokušava da obnovi odnose sa pravoslavnim crkvama. U tom smislu najvažnije crkve predstavljaju ruska i srpska. Uspostavljanje odnosa sa ove dve crkve ima veliki značaj za Vatikan ali predstavlja i veliki izazov.

Ključne reči: pravoslavlje, religijski procesi, politika, Vatikan, hrišćanski projekat, politikologija religije