UDK 339.727.22(510)
Biblid: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 4, str. 479-506
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1204479A

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Sep 2012
Prihvaćeno: 15 Oct 2012

KINA: TOKOVI I EFEKTI STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA

ANTEVSKI Miroslav (Dr Miroslav Antevski, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), miroslavbgd@gmail.com

Ovaj rad analizira međunarodne tokove i efekte jednog od oblika investicionog kapitala u slučaju Kine. Pored toga što predstavljaju uvoz inostrane štednje kao izvora investicionog kapitala, strane direktne investicije se, s pravom, smatraju jednim od potencijalno najznačajnijih faktora ekonomskog rasta i međunarodnog transfera tehnologije i znanja. Empirijska istraživanja su potvrdila takav njihov potencijal, ali stepen njegovog iskorišćenja zavisi od apsorpcionog kapaciteta zemlje domaćina.Kina je imala najviše stope ekonomskog rasta u poslednjoj deceniji, a njihov odgovor na izazove globalne ekonomske krize je bio najuspešniji. Takođe, Kina je najveće investiciono područje u svetu, a priliv stranih direktnih investicija izuzetno značajan, što je rezultat privlačnosti same kineske privrede i mera za privlačenje stranih investicija. Kinesko iskustvo sa efektima prisustva stranih direktnih investicija je višestruko, kako pozitivno tako i negativno, i izuzetno korisno za ostale zemlje. Na drugoj strani, kineske investicije u inostranstvu beleže brz tempo rasta, iako su još uvek malog obima u poređenju sa najrazvijenijim zemljama, i vezane su za tokove trgovine.

Ključne reči: Kina, ekonomski rast, investicije, efekti