UDK 327:005.44](100)
Biblid: 0025-8555, 65(2013)
Vol. 65, No 1, str. 24-41
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1301024S

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Dec 2012
Prihvaćeno: 15 Jan 2013

SVETSKA POLITIKA, GLOBALIZACIJA I KRIZA

SIMIĆ Predrag (Prof. dr Predrag Simić, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu), predrag.simic@fpn.bg.ac.rs

Globalizacija i svetska ekonomska kriza početkom XXI veka su doveli su do promene odnosa snaga između starih (declining powers) i novih industrijskih sila (emerging powers), jačanja multilateralizma u međunarodnim odnosima ali i do promene načina kako oni funkcionišu. Globalizacija je povećala i broj transnacionalnih problema (zaštita životne sredine, međunarodni saobraćaj i komunikacije, tokovi kapitala, energije, migracija i sl.) koji nalažu međunarodno angažovanje i ono što se označava kao „globalno upravljanje“ (global governance). Ovi trendovi, međutim, govore i da će međunarodni odnosi i svetska politika u XXI veku funkcionisati na način koji će se značajno razlikovati od bipolarnog i unipolarnog poretka koji su obeležili drugu polovinu XX veka.

Ključne reči: svetska politika, globalizacija, ekonomska kriza, životna sredina, bipolarni i unipolarni poredak