UDK 341.4
Biblid: 0025-855565(2013)
Vol. 65, No 1, str. 42-67
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1301042J

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Dec 2012
Prihvaćeno: 15 Jan 2013

MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO – IZMEĐU PRAVA I POLITIKE

JOVAŠEVIĆ Dragan (Dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu), jovas@prafak.ni.ac.rs

Kršenjem pravila međunarodnog humanitarnog prava za vreme rata ili oružanog sukoba dolazi do izvršenja međunarodnih krivičnih dela (zločina) za čije je učinioce, u prvom redu, nadležan međunarodni krivični sud (vojni ili civilni, stalni ili ad hoc). U procesu izvršenja međunarodnih zločina je moguće ispoljavanje više faza (stadijuma). Pored toga, radi se o takvim krivičnim delima koja su retko rezultat preduzimanja radnje samo jednog lica. Naprotiv, ovde se u velikom broju slučajeva javlja saučesništvo kao oblik kolektivnog učešća više lica u izvršenju jednog ili više međunarodnih krivičnih dela. Sve su to razlozi koji predstavljaju osnov specifičnog vida krivične odgovornosti učinilaca za međunarodna krivična dela što predstavlja predmet regulative međunarodnog krivičnog prava o čijim osnovnim karakteristikama govori ovaj rad.

Ključne reči: međunarodno pravo, krivično delo, stadijumi, saučesništvo, odgovornost, kazna