UDK 005.44:336.69
Biblid: 0025-8555, 65(2013)
Vol. 65, No 2, str. 160-184
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1302160P

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Apr 2013
Prihvaćeno: 15 May 2013

UTICAJ GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE NAMEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE: POTREBA NJIHOVOG REFORMISANJA

PETROVIĆ Pero (Prof. dr Pero Petrović, naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), pera@diplomacy.bg.ac.rs
JOVIĆ Željko (Željko Jović, doktorant, Ekonomski fakultet Beograd, Narodna Banka Srbije), zeljkojovic@nbs.rs

Pojavljivanje i produbljivanje globalne ekonomske krize ogleda se u velikom delu, na funkcionisanje međunarodnih finansijskih institucija i njihove trenutne strukture. Dugoročna finansijska kriza stavlja zahteve za odlučujuće reformske poteze u funkcionisanju i strukturi MMF-a, Svetske banke i drugih globalnih i regionalnih finansijskih institucija. To znači da su, do sada, rezultati njihove politike neadekvatne i da je njihova uloga predmet kritičke opservacije, a u cilju pronalaženja efikasnog funkcionisanja finansijskih tržišta. Kriza je nametnula potrebu za reformom međunarodnih finansijskih institucija i novu globalnu finansijsku arhitekturu. Promene u strukturi i njihovom funkcionisanju treba da dovedu do globalne ekonomske stabilnosti. Članovi evro zone su suočeni sa novim stavom prema međunarodnim finansijskim institucijama, posebno prema Međunarodnom monetarnom fondu. Proklamovane Misije Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke su jasno razdvojene u teoriji, ali sa vremenom njihove aktivnosti su postale sve više isprepletane, tako da često podrazumevaju zajedničko ime – međunarodne finansijske institucije.

Ključne reči: ekonomska kriza, uticaj, promene, reforme finansijskih institucija