UDK 502/504:339.9](497.11)
Biblid: 0025-8555, 65(2013)
Vol. 65, No 2, str. 205-237
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1302238T

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 May 2013
Prihvaćeno: 15 Jun 2013

MESTO I ULOGA ŽIVOTNE SREDINE U SPOLJNOJ POLITICI REPUBLIKE SRBIJE

TODIĆ Dragoljub (Dragoljub Todić, redovni profesor, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), d.todic@ diplomacy.bg.ac.rs

U radu se ukazuje na izvesne metodološke i terminološke dileme u istraživanju mesta i uloge koju pojedina pitanja u oblasti životne sredine imaju u spoljnoj politici, kao i na povezanost pitanja životne sredine sa drugim relevantnim pitanjima. Na osnovu rešenja sadržanih u strateškim dokumentima i relevantnim izvorima prava analiziraju se činioci koji određuju mesto i ulogu životne sredine u spoljnoj politici: stanje životne sredine, ciljevi politike Republike Srbije (RS) u oblasti životne sredine, nadležnost za obavljanje poslova u oblasti životne sredine, nadležnost i način organizacije spoljnih poslova, perspektive članstva RS u Evropskoj uniji (EU), globalni i regionalni izazovi u oblasti životne sredine, mesto međunarodne saradnje u propisima u oblasti životne sredine, članstvo u međunarodnim organizacijama u oblasti životne sredine, status RS u međunarodnim ugovorima u oblasti životne sredine, itd. U drugom delu rada se ukazuje na mogućnosti jačanja uloge životne sredine, kao predmeta saradnje, u ostvarivanju određenih ciljeva u spoljnoj politici Republike Srbije.

Ključne reči: životna sredina, spoljna politika, međunarodna saradnja, Republika Srbija, Evropska unija, međunarodni ugovori, stanje životne sredine, nadležnost