UDK 343.326
Biblid: 0025-8555, 65(2013)
Vol. 65, No 2, str. 238-269
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1302269J

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 May 2013
Prihvaćeno: 15 Jun 2013

USPON I PAD LEVIČARSKOG TERORIZMA

JAZIĆ Aleksandar (Dr Aleksandar Jazić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), jazic_aleksandar@yahoo.com

Autor analizira ključne osobine levičarskog terorizma kroz prizmu terorističke organizacije Crvene brigade, nastale krajem 60-ih godina prošlog veka u Italiji. Kompleksna situacija u ovoj državi posle Drugog svetskog rata i promene u međunarodnim odnosima uslovile su pojavu ove terorističke organizacije. Crvene brigade su težile potpunoj transformaciji italijanskog društva u skladu sa ideologijom marksizma-lenjinizma. Ova teroristička organizacija realizovala je mnoge terorističke aktivnosti, a najčešće mete su bili krupni kapitalisti i politički zvaničnici. Zapadna Nemačka je posle Drugog svetskog rata imala iste probleme kao Italija, što je podstaklo formiranje terorističke organizacije Frakcija crvene armije u ovoj zemlji. Ova organizacija bazirala je svoje delovanje na ideološkim principima i težila istim ciljevima kao Crvene brigade, pa je između njih uspostavljena bliska saradnja. Obe organizacije ostvarile su saradnju sa drugim sličnim terorističkim organizacijama širom sveta. Po okončanju hladnog rata delovanje ovih organizacija je oslabilo, pa su vremenom nestale. U međuvremenu su se pojavile radikalne islamističke terorističke organizacije koje svoje delovanje baziraju na religijskim osnovama. Ipak, između ovih i levičarskih terorističkih organizacija postoje sličnosti i razlike.

Ključne reči: terorizam, terorističke organizacije, levičarski terorizam, marksizam-lenjinizam, Crvene brigade, hladni rat, Frakcija crvene armije, radikalni islamski terorizam, globalizacija, tehnološki razvoj, islam, Al Kaida