UDK 341.638
Biblid: 0025-8555, 65(2013)
Vol. 65, No 3, str. 315-340
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1303315J

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jun 2013
Prihvaćeno: 15 Jul 2013

KRŠENJE PRAVILA MEĐUNARODNO HUMANITARNOG PRAVA I SISTEM KRIVIČNIH SANKCIJA

JOVAŠEVIĆ Dragan (Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Niš), jovas@prafak.ni.ac.rs

Kršenje pravila međunarodnog humanitarnog prava za vreme rata ili oružanog sukoba dovodi do potrebe da se prema učiniocima najtežih međunarodnih krivičnih dela u sudskom postupku primene određene vrste i mere krivičnih sankcija. I međunarodno i nacionalno krivično pravo na bazi relevantnih izvora prava propisuju različite vrste krivičnih sankcija. Za primenu krivičnih sankcija je neophodno da se prethodno utvrdi postojanje obeležja bića nekog od međunarodnih krivičnih dela i krivica na strani punoletnih učinilaca ovih dela o čijim karakteristikama govori ovaj rad.

Ključne reči: međunarodno pravo, krivično delo, sud, odgovornost, krivična sankcija