UDK 323.13:27](73)
Biblid: Vol. LXV, br. 4
Vol. 65, No 4, str. 462-478
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1304462J

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Sep 2013
Prihvaćeno: 15 Oct 2013

HRIŠĆANSKI CIONIZAM KAO ČINILAC POLITIKE SAD

JEVTIĆ Miroljub (Prof. dr Miroljub Jevtić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Beograd.), jevticmiroljub@yahoo.com

Hrišćanski cionizam je jedan od najvažnijih fenomena u političkom životu SAD. Pojam precizno izražava jedinstvo velikog dela protestantskih hrišćanskih verovanja i cionizma. Religijske pobude američkih protestanata su se poklopile sa namerama Jevreja da se vrate u Palestinu. Tako se desilo da su čisto religijske potrebe pomenutih protestanata mogle da se ostvare samo političkim pritiskom na vladu SAD. Cilj tih pritisaka je da spoljna politika Vašingtona velikim delom mora da se pretvori u borbu za obnovu i očuvanje države Izrael. Ta činjenica dovela je mnoge do pogrešnog zaključka da je politika SAD na Bliskom istoku posledica presudnog uticaja jevrejskog lobija. Spoljna politika SAD na Bliskom istoku posledica je religijskih uverenja hrišćanskih cionista, a jevrejski lobi to samo koristi.

Ključne reči: hrišćanski cionizam, Izrael, politika, religija, politikologija religije