UDK 322
Biblid: Vol. LXVI, br. 3-4
Vol. 66, No 3-4, str. 249-264
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1404249J

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2014
Prihvaćeno: 01 Jun 2014

MULTIKULTURNI KONSTITUCIONALIZAM - KVADRATURA KRUGA

JEVTIĆ Miroljub (Prof. dr Miroljub Jevtić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Beograd), jevticmiroljub@yahoo.com

Veliki broj evropskih zemalja, isto kao SAD, Kanada i Australija u drugoj polovini 20 veka je primio mnogo imigranata iz hindu, budističkih i islamskih regiona. To je stvorilo specifičnu situaciju kakva nije postojala u vreme formiranja ovih država. U vreme kada su ove države formirane ogromna većina stanovnika pripadala je hrišćanskoj političkoj kulturi. Kao rezultat toga stvoreni su sekularni ustavni poretci. Zbog toga što hrišćanska teologija može da prihvati sekularni princip organizacije. Imigranti su doneli su svoj politički i kulturni model. Tako na primer islamski politički model isključuje sekularizam i traži teokratiju. Samim tim kada se postavi pitanje eventualnog preuređivanja pravnog sistema vidi se da je između domicilne populacije i recimo muslimana nemoguće načiniti kompromis, ukoliko svaka strana insistira na svome modelu. To znači da je multikulturni ustav nemoguć.

Ključne reči: multikulturalizam, konstitucionalizam,religije, poteškoće, politikologija religije