UDK 341.321
Biblid: Vol. LXVI, br. 3-4
Vol. 66, No 3-4, str. 305-320
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1404305J

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Jul 2014
Prihvaćeno: 01 Aug 2014

ZAŠTITA POSEBNIH KATEGORIJA LICA U ORUŽANIM SUKOBIMA

JONČIĆ Miloš (Istraživač-saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), mjoncic@diplomacy.bg.ac.rs

Rat kao način rešavanja sporova između država prisutan je od davnina, odnosno od stvaranja prvih država. Posledice rata pogađaju pripadnike oružanih snaga ali i civilno stanovništvo, možda čak u većoj meri nego pripadnike oružanih snaga. Među civilnim žrtvama najveće posledice rat ostavlja na žene i decu. Zato je neophodno veću pažnju posvetiti upravo ovom kategorijama lica koja su zaštićena u oružanim sukobima. Postojeće međunarodne norme i pravila svakako pokazuju da je određeni stepen zaštite postignut, ali da je u ovoj oblasti stalno unapređivanje neophodno. U radu je izvrešena anliza postojećih pravila uz napomene gde bi zaštita mogla da se unapredi. Rad je podeljen u dve celine. Prva se odnosi na posebnu zaštitu žena u oružanim sukobima, dok je druga posvećena zaštiti dece. U oba dela je ukazana pažnja na normativna rešenja kako pisanog međunarodnog humanitarnog prava tako i običajnog. U pogledu pisanih pravila razmatrane su sve četiri Ženevske konvencije iz 1949. godine kao i Dopunski protokoli uz ove konvencije.

Ključne reči: Civilno stanovništvo, oružani sukobi, posebne kategorije lica, žene, deca