UDK 141.7:329.12
Biblid: Vol. LXVII
Vol. 67, No 1, str. 45-63
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1501045N

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Feb 2015
Prihvaćeno: 01 Mar 2015

GLOBOSKEPTICIZAM KLASIČNIH LIBERALA

NOVIČIĆ Žaklina (Dr Žaklina Novičić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

Postoji relativno obnovljena rasprava o svetskoj vladi i svetskoj državi poslednjih godina, kao i obnovljeno tradicionalno odbijanje takve ideje, danas poznato kao globoskepticizam. Kako je ova rasprava više puta oživljavana, i budući da je skepticizam prema globalnoj političkoj organizaciji vrlo stara pojava, ovaj rad se bavi njihovim počecima kod klasičnih liberalnih mislilaca, kao i njihovih prethodnika. Rad pruža pregled stavova klasičnih liberalnih mislilaca prema globalnoj političkoj organizaciji, i zaključuje da su oni identifikovali nesposobnost i nepoželjnost ideje da se države mogu dobrovoljno odreći svog suvereniteta i preneti ga na višu, globalnu vlast.

Ključne reči: klasični liberali, rat, svetska država, skepticizam, suverenitet