UDK 355.58(4-672EU)
Biblid: Vol. LXVII, br. 1
Vol. 67, No 1, str. 64-78
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1501064J

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Feb 2015
Prihvaćeno: 01 Mar 2015

NOVI PRISTUP SISTEMU CIVILNE ZAŠTITE U EVROPSKOJ UNIJI

JAZIĆ Aleksandar (Dr Aleksandar Jazić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

Nakon Hladnog rata civilna odbrana je transformisana u civilnu zaštitu, tako što je ovaj deo državne strukture premešten iz oružanih snaga u civilni sektor. Postoje dva razloga za to: prvi, direktna pretnja od nuklearnog rata je prestala, i drugi, glavne prirodne katastrofe su uzrokovane klimatskim promenama. Današnja civilna zaštita je organizovana da zaštiti život i vlasništvo u slučajevima katastrofa koje uzrokuje priroda ili čovek. Usled problema koji su iznikli sa pojavom prirodnih katastrofa, Evropska unija je započela proces čiji je cilj viša efikasnost civilne zaštite u zemljama članicama, ali takođe i sa formiranjem zajedničkog sistema civilne zaštite na svojoj teritoriji. Ključni razlog za formiranje zajedničkog sistema civilne zaštite je činjenica da katastrofa u jednoj zemlji ima posledice u nekoliko susednih zemalja. Zbog toga okvir modernizacije Civilne zaštite Evropske unije uključuje i zemlje nečlanice.

Ključne reči: civilna zaštita, katastrofa, Evropska unija, saradnja, modernizacija