UDK UDK:339.56+339.92(510)
Biblid: 0025-8555, 67(2015)
Vol. 67, No 2-3, str. 196-216
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1503196S

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2015
Prihvaćeno: 01 Jun 2015

EKONOMSKI POJAS NOVOG PUTA SVILE: KINESKI PRODOR NA ZAPAD ILI ODGOVOR NA AZIJSKE IZAZOVE

SIMIĆ Jasminka (Autorka je naučni saradnik i novinar-urednik u Radio-televiziji Srbije), jassminka2002@yahoo.com

Rad analizira kako kineski projekat Ekonomskog pojasa Novog puta svile može da predstavlja izazov za nedavno formiranu Evroazijsku ekonomsku uniju, sa Rusijom kao vodećom snagom, i Severnoameričku i pacifičku trgovinsku mrežu, kojom dominiraju SAD. Autorka razmatra kako preklapanje nadležnosti i uticaja ovih regionalnih ekonomskih grupacija pogađa njihovu komplementarnost i konkurentnost na svetskom tržištu i kako utiče na tok međunarodnih odnosa. Ekonomski pojas Novog puta svile je kineski projekat stvaranja jačih ekonomskih, saobraćajnih, međuljudskih i kulturnih veza između Kine i zemalja Centralne Azije, ali bez Rusije. Novi put svile obuhvatao bi dva trgovinska puta - kopneni i morski i pratio bi trasu drevnog Puta svile. Kada projekat Novog puta svile, koji povezuje tri kontinenta, bude realizovan doneće nove šanse za razvoj i novu budućnost, kako za Kinu tako i za sve države duž ovog puta, uključujući i one iz jugoistočne Evrope. Autorka zaključuje da bi Ekonomski pojas Novog puta svile mogao da ublaži sporove zapadnih i dalekoistočnih zemalja u pogledu prevlasti u Evroaziji.

Ključne reči: „Novi put svile”, Transatlantsko trgovinsko i investiciono partnerstvo (TTIP), politika „16+1”, Srbija, Evroazijska ekonomska unija, Kina, Sinđang, Transpacifičko partnerstvo