UDK 327:316.663(497:4-672EU)
Biblid: 0025-8555, 67(2015)
Vol. 67, No 4, str. 349-364
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1504349D

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Jun 2015
Prihvaćeno: 01 Jul 2015

ZAPADNI BALKAN: STALNI USUD EVROPSKE PERIFERIJE

ĐUKANOVIĆ Dr Dragan (Autor je viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dragandjuk@yahoo.co

Rad analizira kakav je postojeći položaj Zapadnog Balkana u kontekstu savremenih evropskih trendova i zbivanja. Autor evropske i evroatlantske integracije smatra određenim vidom pokušaja da se čitav region Zapadnog Balkana sa evidentne evropske periferije „premesti” u poziciju poluperiferije. Težište analize je na brojnim problemima poput stalne revitalizacije lokalnih etnonacionalizama, strukturne ekonomske krize, visokog nivoa prisustva organizovanog kriminala i korupcije. Autor naglašava da nisu uspeli dosadašnji brojni pokušaji najuticajnijih faktora međunarodne zajednice – najpre SAD-a i Evropske unije – da se promoviše poboljšanje odnosa između novonastalih država i da se uspostavi svojevrstan regionalni identitet. Autor zastupa tezu da je kreiranje antagonizujućih identiteta država i nacija Zapadnog Balkana tokom raspada bivše jugoslovenske federacije glavna prepreka stvaranju zajedničkog identiteta. Autor zaključuje da, imajući u vidu trendove novog snaženja etnonacionalizma i određenih formi ekstremizma i radikalizma, „premeštanje” Zapadnog Balkana sa evropske periferije na poluperiferiju neće biti kratkoročno, niti lako, što potvrđuju brojni unutrašnji problemi i problemi u bilateralnim odnosima.

Ključne reči: Zapadni Balkan, Evropa, Evropska unija, periferija, poluperiferija, etnonacionalizmi, ekonomska kriza