UDK 341.17(4)
Biblid: 0025-8555, 67(2015)
Vol. 67, No 4, str. 365-390
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1504365D

Pregledni članak
Primljeno: 01 Sep 2015
Prihvaćeno: 01 Oct 2015

OSVRT NA KONFERENCIJU O BEZBEDNOSTI I SARADNJI U EVROPI: 40 GODINA NAKON HELSINKIJA

DIMITRIJEVIĆ Dr Duško (Autor je naučni savetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

Rad razmatra nastanak Konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi (KEBS) kao značajnog međunarodnog pregovaračkog procesa iz vremena bipolarnog sveta, a potom analizira dinamiku institucionalnih promena u periodu nakon okončanja Hladnog rata, kada je KEBS prerastao u Organizaciju o bezbednosti i saradnji u Evropi (OEBS). Kao aktivni činilac procesa detanta ili popuštanja zategnutosti između SSSR-a i SAD-a, KEBS je bio forum iz kojeg su poticale sve inicijative vezane za prevazilaženje bezbednosnih problema u evropskim odnosima i na kome su definisane forme i načini za uspostavljanje međudržavne saradnje. Autor pruža pregled kako je međunarodna saradnja zasnovana na tzv. tri korpe sadržane u Završnom aktu iz Helsinkija postepeno prerasla u pravu panevropsku organizaciju sa ulogom da čuva nedeljivi bezbednosni prostor od Vankuvera do Vladivostoka. Autor zaključuje da će uloga OEBS-a vremenom stagnirati, odnosno da OEBS neće biti u mogućnosti da zadrži do sada stečenu poziciju u evroatlantskim i evroazijskim poslovima kao sveobuhvatni pregovaračko-konsultativni mehanizam i načelnu platformu za regionalnu bezbednost i saradnju.

Ključne reči: Konferencija o bezbednosti i saradnji u Evropi (KEBS), Završni akt iz Helsinkija, Organizacija o bezbednosti i saradnji u Evropi (OEBS)