UDK 327(73:560)
Biblid: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 1, str. 24-53
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1601024A

Pregledni članak
Primljeno: 10 Dec 2015
Prihvaćeno: 10 Jan 2016

KAKO „ČITATI” SAVREMENE AMERIČKO-TURSKE ODNOSE: ANALITIČKI OSVRT NA AKADEMSKU I STRUČNU LITERATURU

AJZENHAMER Vladimir (Autor je asistent na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu), ajzenhamer@fb.bg.ac.rs

Rad daje kritičku analizu dela literature o odnosima SAD-a i Turske sa ciljem da domaćoj akademskoj javnosti ponudi dublji uvid u aktuelnu tursku spoljnu politiku i tako pruži smernice za dalje istraživanje. Uprkos velikoj geopolitičkoj važnosti američko-turskih bilateralnih odnosa, kao i multilateralnih oblika saradnje u kojima obe zemlje učestvuju, mali broj autora izvan SAD-a i Turske direktno proučava ovu temu. Kako obe države zauzimaju značajno mesto na međunarodnoj sceni, ta činjenica se može shvatiti kao svojevrsna akademska nelogičnost. Naročito ukoliko se u obzir uzme veliki broj država koje su se, nakon usvajanja Davutogluove spoljnopolitičke doktrine, našle u jačoj međunarodnoj interakciji sa Turskom. Autor je analizom obuhvatio trideset i pet stručnih i akademskih radova, a njih je radi lakše preglednosti klasifikovao u skladu sa tri kriterijuma – vremenskim okvirom rada, stavom autora prema datom problemu i teorijskim pristupom u izučavanju problema. Analiza odabrane literature pokazala je kako se istraživački fokus tokom protekle decenije pomerao sa prirode odnosa dve države na objašnjenje prirode novonastalih problema, kao i da je stav autora prema perspektivama američko-turskih odnosa u velikoj meri determinisan aktuelnim sledom događaja. Autor zaključuje da se realistički i konstruktivistički pristup snažno preporučuju kao najpodesniji teorijski okvir za dalja istraživanja savremenih američko-turskih odnosa.

Ključne reči: SAD, Turska, spoljna politika, bilateralni odnosi, apologija, kritika, realizam, konstruktivizam, liberalizam