UDK 341.241(480)
Biblid: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 4, str. 351-389
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1604351T

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Sep 2016
Prihvaćeno: 01 Oct 2016

FINLANDIZACIJA KAO MODEL NEUTRALNOSTI MALIH DRŽAVA

TRAPARA Vladimir (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

Rad analizira strukturna obeležja finlandizacije kao jednog od modela neutralnosti malih država u sukobima velikih sila. Autor iz karakteristika neutralnosti Finske za vreme Hladnog rata izvodi definicione elemente finlandizacije i utvrđuje uslove neophodne za njenu izvodljivost. Utvrđuju se i razlike između finlandizacije i drugih modela neutralnosti malih država („tampon” država i „siva zona”), a sam model dovodi u vezu sa nekoliko dihotomnih podela neutralnosti (neutralnost u ratu i miru, vojna i politička, trajna i ad hoc, garantovana i jednostrana, de jure i de facto, aktivna i pasivna). Pored Finske, testirano je i nekoliko pomoćnih primera: Jugoslavija uoči Drugog svetskog rata, Danska i Švedska za vreme istog rata, te savremeni Azerbejdžan, Uzbekistan i Srbija. Zaključak je da uspešan primer neutralnosti hladnoratovske Finske pruža dobre lekcije za spoljnu politiku svake male države koja se nađe u sferi uticaja velike sile s kojom ima sukob nacionalnih interesa.

Ključne reči: finlandizacija, neutralnost, male države, nacionalni interes, Finska