UDK 341.123:341
Biblid: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 4, str. 390-416
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1604390M

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2016
Prihvaćeno: 01 Jun 2016

UTICAJ ODLUKA POJEDINIH TIPIČNIH MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA NA RAZVOJ MEDJUNARODNOG PRAVA: SLUČAJ UJEDINJENIH NACIJA

MIŠČEVIĆ Tanja (Vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu), tanja.miscevic@eu.rs

U teoriji i praksi međunarodnog prava dugo je prisutna rasprava o sposobnosti uticaja odluka međunarodnih organizacija na proces stvaranja međunarodnog prava. Nesporno je da odluke međunarodnih organizacija zauzimaju sve značajnije mesto, ali su debate o pravnostvaralačkoj ulozi ovih organizacija u savremenom međunarodnom pravu još uvek žive. Saglasnosti nema, a svakako da najšire rasprave izazivaju odluke donete u međunarodnoj organizaciji univerzalnog karaktera – Ujedinjenim nacijama. Ključni zadatak našeg istraživanja biće da analizom prakse donošenja odluka u okviru Ujedinjenih nacija i ukrštanjem različitih argumenata međunarodnopravnih škola mišljenja, utvrdimo uticaj koji ova organizacija ima na stvaranje pravila međunarodnog prava. Takođe, nastojaćemo da istražimo da li odluke donete u okviru međunarodnih organizacija nose sa sobom nešto više od „moralne i političke snage”, ali i da proverimo domete tzv. mekog prava (soft law).

Ključne reči: međunarodne vladine organizacije, Ujedinjene nacije, Generalna skupština UN, međunarodno pravo, odluke, rezolucije, meko pravo