UDK 321.7+327.57“2010/2014“
Biblid: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 4, str. 417-438
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1604417S

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Jul 2016
Prihvaćeno: 01 Aug 2016

ISPITIVANJE DIJADIČKE VARIJANTE TEORIJE DEMOKRATSKOG MIRA NA PRIMERIMA SUKOBA OD 2010. DO 2014. GODINE

STEKIĆ Nenad (Student master studija na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu), nenad.stekic@fb.bg.ac.rs

Ideje o demokratskom (separatnom) miru iz vremena prosvetiteljstva detaljnije su teorijski razrađene tokom osamdesetih godina dvadesetog veka i sproveden je veliki broj kvantitativnih empirijskih proučavanja teorije demokratskog mira. U većini akademskih radova u obzir je uziman vrlo širok vremenski opseg ispitivanja, što je impliciralo neujednačenu metodološku obradu dostupnih podataka iz različitih perioda i time smanjivalo validnost konačnih nalaza. Tumačenje nalaza i osnovnih postavki na kojima je teorija bazirana takođe predstavljaju značajan problem oko kojeg još uvek nema konsenzusa. Cilj rada je kvantitativno ispitivanje eksplanatornog potencijala teorije u savremenom sistemu međunarodnih odnosa. Autor je ukrštanjem podataka o intenzitetu sukoba, baze Hajdelberškog Instituta za međunarodne sukobe i stepenu demokratičnosti država (Polity4) analizirao osnovnu tezu teorije demokratskog mira da demokratske države međusobno stupaju u sukobe. Ispitivanje je obuhvatilo 1985 registrovanih konflikata u periodu od 2010. do 2014. godine. Autor zaključuje da su polazne pretpostavke osnovane, ali da pretpostavka da demokratske države međusobno ne ratuju, restriktivno tumačeno, nije potvrđena.

Ključne reči: teorija demokratskog mira, dijadički mir, demokratija, sukobi, liberalizam