UDK 327:316
Biblid: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 2-3, str. 181-205
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1703181K

Pregledni članak
Primljeno: 17 Aug 2017
Prihvaćeno: 18 Sep 2017

MEĐUNARODNI ODNOSI U DOBA TEORIJSKOG PLURALIZMA: O STANJU DISCIPLINE I GLAVNIM RASPRAVAMA POČETKOM 21. VEKA

KOVAČEVIĆ Marko (Istraživač saradnik na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu), marko.kovacevic@fpn.bg.ac.rs

Rad razmatra ključne rasprave u savremenim međunarodnim odnosima i kritički predstavlja i ocenjuje uvide teoretičara u njihovu sadržinu, sistematizujući ih u analitičkom okviru zasnovanom na Ventovom ontološkom zaokretu, inspirisanom Rozenauovom rekonceptualizacijom promene u svetskoj politici nakon završetka Hladnog rata. Svest o složenosti ovakvog zadatka je prisutna, no pomenuti okvir bi, ako ništa drugo, trebalo da ponudi čitaocu svojevrsnu mapu koja olakšava snalaženje u naizgled nepreglednom i zamršenom svetu teorije međunarodnih odnosa, njenih trajnih sporenja i novih istraživačkih tema. Autor je posebnu pažnju posvetio karakterizaciji discipline u stanju „teorijskog mira”, odnosno značenjima i implikacijama danas preovlađujućeg teorijskog pluralizma i eklekticizma u međunarodnim odnosima. Autor ostavlja zaključak otvorenim budući da nije moguće pouzdano predvideti na koji način će naučna zajednica odgovoriti na ove perspektive, bilo da se krene putem prodornijeg dijaloga u ranom dobu teorijskog pluralizma, ili da se više radi na „kritičkom rešavanju problema” koje svakodnevno ispostavlja turbulentna svetska politika.

Ključne reči: međunarodni odnosi, teorija, metateorija, ontologija, epistemologija, debate, konstruktivizam, pluralizam, eklekticizam, sociologija međunarodnih odnosa