UDK 32.032:174 327:141.7
Biblid: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 2-3, str. 227-246
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1703227T

Pregledni članak
Primljeno: 08 Jul 2017
Prihvaćeno: 18 Sep 2017

NEOKLASIČNI REALIZAM – REALIZAM ZA 21. VEK

TRAPARA Vladimir (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

Autor se bavi neoklasičnim realizmom, pravcem nastalim u okviru realističke škole mišljenja o međunarodnim odnosima devedesetih godina prošlog veka. Cilj rada je da se kroz razmatranje nastanka i razvoja pravca u toku te decenije i kasnije u 21. veku pokaže da je on unapredio realističku školu mišljenja i tako odgovorio izazovu koji je za ovu predstavljao završetak Hladnog rata. Ovo unapređenje sastoji se u integraciji sistemskog nivoa analize, na kome insistira neorealizam, sa jediničnim nivoom, od koga polaze klasični realizam i druge škole mišljenja o međunarodnim odnosima. Autor ilustruje primenu neoklasičnog realizma na proučavanje međunarodnih tema relevantnih za 21. vek kroz primere nekoliko značajnih naslova koji pripadaju pravcu, ali i navođenjem sopstvene primene pravca.

Ključne reči: neoklasični realizam, međunarodni odnosi 21. veka, Drugi svetski rat, spoljna politika SAD, nivoi analize