UDK 327.3 316:327
Biblid: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 2-3, str. 262-282
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1703262A

Originalni naučni rad
Primljeno: 06 Sep 2017
Prihvaćeno: 25 Sep 2017

BOJNO POLJE PRAXIS: REALISTIČKO‐KONSTRUKTIVISTIČKI DUUMVIRAT I „POSRTANJE” LIBERALNOG INTERNACIONALIZMA

AJZENHAMER Vladimir (Аsistent na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu), ajzenhamer@fb.bg.ac.rs

Velike debate predstavljaju važnu fazu u razvoju nauke o međunarodnim odnosima. Međutim „egzaktnost” njihove hronologije i sadržaja i precizno određenje aktera i raspleta, upitno je po više osnova. Stoga se oslanjanjem na brojne, često međusobno kontradiktorne interpretacije ishoda Velikih debata malo toga može reći o trenutnom stanju pomenutog teorijskog dijaloga. Mada se najviše govori o napuštanju ideje makro teorije i pluralističkom zatišju u kome u miru obitavaju teorije srednjeg obima, nema odgovora na pitanje ko je zaista pobedio u okršaju tzv. velikih teorija, odnosno koja teorijska paradigma danas ima najveći uticaj unutar disciplinarnog polja. Vodeći se idejom refleksivnosti teorija međunarodnih odnosa i prakse spoljne politike, autor odbacuje ograničenja mythos‐a discipline (u čijem središtu se nalazi mit o Velikim debatama) i okreće se analizi međunarodnog političkog praxis‐a kao instrumentu identifikacije pomenutog uticaja. U središtu analize nalaze se spoljnopolitički principi SAD, koje autor posmatra u stogodišnjem vremenskom intervalu, posebno akcentujući doktrinu vilsonijanizma i principe spoljne politike koje zagovara aktuelni američki predsednik Donald Tramp. Sučeljavajući vilsonijanizam i trampizam autor nudi svoje viđenje trenutnog stanja paradigmatskog „okršaja” u teoriji i praksi međunarodnih odnosa.

Ključne reči: međunarodni odnosi, Velike debate, realizam, liberalizam, liberalni internacionalizam, konstruktivizam, Vudro Vilson, vilsonijanizam, Donald Tramp, trampizam