UDK 141.72:327
Biblid: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 2-3, str. 349-373
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1703349K

Pregledni članak
Primljeno: 04 Sep 2017
Prihvaćeno: 25 Sep 2017

FEMINISTIČKE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA: AKADEMSKI „BESKUĆNIK” I U 21. VEKU?

KORAĆ Srđan T. (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), srdjan@diplomacy.bg.ac.rs

Rad analizira osnovna obeležja debate koja se na početku 21. veka vodi u okviru feminističkog pristupa proučavanju međunarodnih odnosa i pokušava da odgovori na pitanje da li njegove zagovornice i nastavljaju da ruše tradicionalne norme ove akademske discipline, daju inovativne uvide i osvetljavaju odnose moći skrivene u tzv. teorijama mainstream‐a. Rad prikazuje najvažnija istraživačka pitanja i teme, osnovnu argumentaciju i njihovu genezu, te ukazuje na neslaganja i kritičko propitivanje pojedinih teorijskih stanovišta unutar samog feminističkog ogranka discipline međunarodnih odnosa. Autor zaključuje da, uprkos postojanom povećanju broja objavljenih radova i monografskih studija i jačanja uticaja u razdoblju od 2001. godine do danas, zastupnici feminističkih teorija i dalje vode borbu za svoje „mesto pod suncem” unutar glavnog toka izučavanja međunarodnih odnosa. Epistemološki doprinos feminističkih teorija ovoj akademskoj disciplini najbolje je sagledati u kontekstu disidentske inovativnosti kojom je „omekšan” tradicionalno rigidan okvir teorija mainstream‐a proširenjem spiska legitimnih istraživačkih tema i uvođenjem postpozitivističkih metodoloških pristupa i tehnika.

Ključne reči: teorije međunarodnih odnosa, feminizam, rodna politika, muškost, ženskost, politika tela