UDK 312:911.3(497.11)
Biblid: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 4, str. 423-441
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1704423V

Originalni naučni rad
Primljeno: 04 Sep 2017
Prihvaćeno: 16 Oct 2017

OD GEOPOLITIKE KA DEMOPOLITICI: SPOLJNA POLITIKA REPUBLIKE SRBIJE I DEMOGRAFSKI TRENDOVI

VUKOVIĆ Nebojša (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), nebojsa@diplomacy.ac.bg.rs

U radu se iznosi i dokazuje hipoteza da će zbog negativnih demografskih trendova, kako u Republici Srbiji, tako i u jugoistočnoj Evropi, narednih decenija, balkanske zemlje, uključujući i Srbiju, potisnuti u drugi plan tradicionalno vođenje spoljne politike ili geopolitiku – kontrolu, sticanje i upravljanje teritorijama, a usredsrediti se na demopolitiku – kontrolu, sticanje i upravljanje stanovništvom. U prilog iznešenoj hipotezi, autor rada iznosi i komentariše prognoze i predviđanja demografskih tokova u jugoistočnoj Evropi od strane relevantnih institucija i pojedinaca, kao i naučne stavove o uticaju negativnih demografskih trendova na spoljnopolitičko ponašanje država. U naučnoj literaturi prevladava stav da su zemlje sa nepovoljnim demografskim odlikama miroljubivije jer su višestruko – populaciono, finansijski i psihološki – limitirane u nameri da oružanim putem rešavaju sporove. S obzirom da se u Srbiji i drugim susednim zemljama konstantno smanjuje i stari stanovništvo, postoje preduslovi za tzv. gerijatrijski mir na Balkanu, odnosno za promenu fokusa spoljnih politika – sa geopolitike (u prethodno navedenom smislu) na demopolitiku.

Ključne reči: demografija, geopolitika, demopolitika, Srbija, Balkan, spoljna politika