UDK
Biblid:
Vol. 69, No 4, str. 547-566
DOI:

Pregled
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

SAVREMENI PERIOD ODNOSA SRBIJE I RUSIJE: DETERMINANTE I IZAZOVI

KURJAK Jelica (Doktor nauka i nekadašnji istraživač Instituta za međunarodnu politiku i privredu),

Savremeni odnosi između Srbije i Rusije imaju za osnovu istorijsku stabilnost, koja je determinisana sličnostima dvaju naroda i država: slovenskim korenima, jednom religijom, sličnostima jezika pa samim tim i nekih segmenata opšte kulture, gotovo identičnim pozicijama o najvažnijim pitanjima u međunarodnim odnosima, istovetnim paradigmama dominantnih političkih i ekonomskih sistema iz dalje i bliže istorije i činjenicom da dve zemlje nikada nisu došle u direktan sukob. Kroz istoriju su stvoreni mitovi o bratstvu dvaju naroda, o večitom prijateljstvu i spremnosti da se pritekne u pomoć, kada se za to ukaže potreba, o nesebičnoj širini slovenske duše i spremnosti davanja nesebične ljubavi i žrtvovanja za više ciljeve. Cela istorija odnosa, a posebno sa kraja 20. veka, pokazala je da je stvarnost odnosa dve zemlje umnogome drugačija i mnogo složenija. Reč je o dve veoma različite zemlje, od kojih je jedna velika imperija, vojna sila i moćan faktor međunarodnih zbivanja, dok je druga zemlja koja treba da ima snažne i bliske velike prijatelje jer je ta karta uvek od značaja u traganju za mestom u turbulentnom svetu. Oslanjanje na Rusiju ima opravdanja, ali u prvom redu Srbija mora da ima sopstvene nacionalne strateške, bliže i dalje interese i ciljeve. Dugogodišnja istraživanja odnosa između Srbije i Rusije i neposredno iskustvo autora uverili su da se radi o stabilnim i dobrim odnosima, ali odnosima dijametralno različitih partnera što se odražava i na sadržajne elemente istih.

Ključne reči: Srbija, Rusija, istorija, politika, politički mitovi, slovenstvo, determinante, sukobi, međunarodni odnosi, saradnja, ekonomija, energetika, Kosovo i Metohija