UDK 330.54:061.1(100)( 497.11)
Biblid: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 1, str. 28-46
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1801028J

Pregledni članak
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

PRISTUPANJE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI KAO JEDAN OD CILJEVA SPOLJNE POLITIKE SRBIJE

Dr Sanja JELISAVAC TROŠIĆ (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), sanja@diplomacy.bg.ac.rs

Rad analizira dinamiku pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) otpočetog 2005. godine kao jednu od determinanti spoljne politike Srbije na početku 21. veka. Autorka težište analize stavlja na koristi koje bi naša zemlja imala u vidu olakšanog pristupa tržištu zemalja članica te međunarodne organizacije i ispunjenja jednog od ključnih uslova u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji (Poglavlje 30). Budući da je Srbija uvozno zavisna zemlja sa visokim spoljnotrgovinskim deficitom, stupanje u STO pojednostavilo bi uspostavljanje trgovinskih tokova sa novim partnerima i primenu izvozno orijentisanog modela rasta naše privrede. Multilateralni pregovori koji se odvijaju pod okriljem STO nude potencijal za održavanje dugoročnog rasta, stimulisanja trgovine i investicija i održivog privrednog razvoja. Srbija kao mala država nije u stanju da sa nacionalnim kapacitetima samostalno aktivno stvara, razvija i održava ekonomske odnose sa državama širom sveta, pa bi ulazak u STO omogućio domaćim preduzećima da pod znatno povoljnijim uslovima izvoze i u države sa kojima Srbija nema već sklopljene sporazume o trgovinskim odnosima. Autorka sagledava dosadašnje rezultate Srbije u ovom procesu, identifikuje otvorena pitanja i probleme i ukazuje na brojne prepreke na koje je naša zemlja naišla, ali i na puteve kako se može uspešno dovršiti postupak pristupanja STO.

Ključne reči: STO, GATT, međunarodna trgovina, liberalizacija, Evropska unija, Srbija