UDK 347.952:341.645.2(4-672EU)
Biblid: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 2, str. 208-230
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1802208D

Originalni naučni rad
Primljeno: 09 Jul 2018
Prihvaćeno: 20 Aug 2018

IZVRŠENJE PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA: AKTUELNA PITANJA

ĐUKANOVIĆ Anđela (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), andjela@diplomacy.bg.ac.rs

Regionalna zaštita ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava neosporno je najefikasnija. Uprkos tome, u poslednje vreme se mogu uočiti izvesni problemi sa izvršavanjem presuda u kojima je utvrđeno kršenje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda usled strukturalnih ili sistemskih problema. Očuvanje autoriteta presuda Suda od suštinskog je značaja za funkcionisanje ustanovljenog sistema zaštite ljudskih prava. Odbijanje izvršenja presude od strane odgovorne države nedavno je dovelo do primene posebne procedure po prvi put u praksi Suda, pa autorka postavlja pitanje potrebe primene ovakve procedure, odnosno potrebe reforme sistema nadzora nad izvršenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava uopšte. Presude suda se u principu poštuju osim kada je reč o politički spornom pitanju ili o situaciji kada su potrebne značajne i složene intervencije u domaćem pravnom poretku. Autorka zaključuje da je malo verovato da bi neka posebna procedura za nadzor omogućila izvršenje ovakvih presuda i naglašava pojavu sve veće konkretizacije mera nematerijalnog karaktera u praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Ključne reči: izvršenje presuda, ljudska prava, Evropski sud za ljudska prava, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Savet Evrope.