UDK 339.9.012(510:6)
Biblid: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 3, str. 282-304
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1803282Z

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 Oct 2018
Prihvaćeno: 22 Oct 2018

EKONOMSKI ASPEKT KINESKO-AFRIČKIH ODNOSA: MOGUĆNOSTI I IZAZOVI

ZAKIĆ Katarina (Vanredni profesor u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), katarina@diplomacy.bg.ac.rs
RADIŠIĆ Bojan (Doktorant na Univerzitetu Lum Žan Mone, Bari, Italija)

Rad analizira kinesko-afričke ekonomske odnose od sedamdesetih godina 20. veka do danas sa osvrtom na moguće buduće trendove u njihovom razvoju. Autori polaze od stava da je kinesko-afrička saradnja bila utemeljena pre svega na političkom nivou, a potom se na to nadovezala ekonomska saradnja. Cilj rada je da pokaže kako su se razvijali kinesko-afrički odnosi, prelomne momente u saradnji, uz istovremenu analizu mogućnosti i potencijalnih sadašnjih i budućih problema. Uzimajući u obzir obimnu dokumentaciju ekonomske i političke prirode, autori analiziraju fazni razvoj ovih odnosa sagledavajući pri tome stepen povezanosti ekonomije i politike, te obim trgovinske razmene i investicija u oba smera. Poseban akcenat je dat kineskim investicijama u Africi sa analizom vrednosti i tipom investicija, te delatnošću u koju su investicije uložene. Autori zaključuju da su Kina i Afrika uzajamne političke i ekonomske odnose podigli na najviši nivo i da se kroz nove inicijative, poput Foruma kinesko-afričke saradnje, njihova saradnja još više unapređuje. Autori naglašavaju i ozbiljne izazove u budućoj saradnji u vidu velikog dugovanja afričkih zemalja, disbalansu u trgovinskom saldu, te ekspanzivnom korišćenju prirodnih resursa na afričkom kontinentu.

Ključne reči: Kina, Afrika, ekonomija, saradnja, trgovina, investicije, mogućnosti, izazovi