UDK 355.01:341.238(73)
Biblid: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 4, str. 412-431
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1804412K

Originalni naučni rad
Primljeno: 17 Dec 2018
Prihvaćeno: 28 Dec 2018

RAT U 21. VEKU KAO SREDSTVO IMPERIJALNE KONTROLE PLANETARNE „PERIFERIJE”

KORAĆ Srđan T. (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), srdjan@diplomacy.bg.ac.rs

Rad analizira kako je (zlo)upotreba koncepcija o međunarodnom društvu u kontekstu spoljne politike SAD i drugih zapadnih zemalja legitimizovala navodnu odbrambenu ulogu intervencionističke imperijalne politike prema tzv. odmetničkim, slabim ili propalim državama i raznorodnim nedržavnim akterima koji osporavaju univerzalnu vrednost liberalnog poretka. Polazna pretpostavka autora je da asimetrična priroda sukoba krajem 20. i u ranom 21. veku, u spoju sa idejnim postavkama o međunarodnom društvu, demokratskom miru i podeli sveta na liberalan centar i „necivilizovanu” periferiju, uslovljava osmišljavanje i vođenje ratova kao disciplinskog sredstva zapadne imperijalne kontrolne politike planetarne periferije. Stoga je težište analize stavljeno na pokazatelje ugradnje metodologije rada policije, krivičnog pravosuđa i kazneno-popravnog sistema u ontološku ravan vojnih intervencija koje sprovode SAD, samostalno ili u ad hoc koalicijama sa zapadnim i regionalnim silama. Autor zaključuje da je rat kao društvena praksa u 21. veku izgubio tradicionalne ontološke odlike i poprimio strukturna obeležja kontrolne politike kriminala, te time razvrgao etički okvir u diskurzivnom i praktičnom tretmanu neprijateljskih država i njihovih vojnika, kao i nedržavnih aktera.

Ključne reči: rat, vojna intervencija, međunarodno društvo, liberalni poredak, politika kontrole, SAD, Zapad